Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

RODO

Szanowni Państwo

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

 1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z siedzibą w Ratowicach
  przy ul. Wrocławskiej 36, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: a.switkowska@spratowice.edu.pl   tel. 71 318 91 68
 2. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań i obowiązków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw w szczególności wykonywania celów dydaktycznych oraz zapewnianiu opieki wychowawczej.
  W związku z tym dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, wskazanych w art. 6 i 9  Rozporządzenia 2016 / 679, w szczególności są to: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody. Zakres przetwarzanych danych osobowych określają także przepisy, na podstawie których dokonywane jest w większości przetwarzanie Pani/Pana danych.  
 4. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych będą przechowywane przez różne okresy czasu.
  Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z wykonywaniem umowy której stroną była Pani/Pan lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przechowywane przez Administratora do czasu jej dobrowolnego cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym.
 6. W pozostałych przypadkach podanie danych jest wymogiem ustawowym lub też jest niezbędne do realizacji umowy której Pani/Pan jest stroną.
 7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo
  do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Data dodania: 2020-11-05 20:17:06
Data edycji: 2021-02-16 21:22:52
Ilość wyświetleń: 108
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej