Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://spratowice.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2020 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30., aktualizacja 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Pelc, adres e-mail: d.pelc@spratowice.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713189168 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

   

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. janusza Korczaka w Ratowicach składa się z dwóch budynków: 1.Ratowice, Wrocławska 36, - zerówka i szkoła, sekrestariat; 2.Ratowice, Wrocławska 111 - przedszkole.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek 1: Na terenie szkoły występują różnice wysokości, na parter budynku prowadzi podjazd wejściem - B. Budynek ma jeszcze 3 wejścia ze schodami - od stony Wrocławskiej - wejście A, od strony placu zabaw - wejście C, wejście od parkingu wejscie techniczne. W budynku jest parter i piętro. Wejście jest dostępne w godz. pracy szkoły. Osobami udzielającymi informacji przy wejściach są pracownicy obsługi. Budynek nie posiada windy, jedynie klatkę schodową. Część budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi, narożniki oraz włączniki światła odznaczone kolorami kontrastowymi, Strona 3 nazwy sal i pomieszczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 2: Przedszkole zajmuje parter budynku. Wejście główne do budynku posiada podjazd, drugie wejscie posiada schody. Występuje miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parter jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

 

Data dodania: 2021-05-19 10:52:53
Data edycji: 2021-09-17 20:32:16
Ilość wyświetleń: 1055
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej