Czcionka:

A+A-

Kontrast:

konkurs Bezpieczny Junior

konkurs  Bezpieczny Junior

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kontynuując założenia wojewódzkiej koncepcji Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior” zorganizował konkurs dedykowany dzieciom i młodzieży, który realizowany jest we współpracy z wrocławskim „Kolejkowem”.

Celem głównymi konkursu jest edukacja w ramach bezpiecznych zachowań, propagowanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, zaangażowanie dzieci i młodzież w twórcze działania. Celami pośrednimi jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w komunikacji, na stoku, podczas letnich wakacji (…).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie pracy plastycznej (technika artystyczna dowolna) na temat zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa powszechnego. Praca plastyczna winna w swej treści nawoływać do przestrzegania zasad w zakresie prawidłowych postaw społecznych, elementami prac mogą być również autorskie porady dzieci, które pozwolą unikać niebezpieczeństw i zagrożeń, mogący wystąpić w różnego rodzaju codziennych sytuacjach.

Zachęcamy do uczestniczenia, konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2022 r. i trwa do końca maja 2022 r. Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody.

REGULAMIN

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU
pn. „BEZPIECZNIE W KOLEJKOWIE!!!”

Regulamin
§ 1
Postanowienia ogólne Konkursu
1. Konkurs plastyczny jest organizowany w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu a Kolejkowo we Wrocławiu pod nazwą „Bezpiecznie
w Kolejkowie”.
2. Organizatorem konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celami głównymi konkursu jest:
 edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań,
 propagowanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
 kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich,
 zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania.
4. Celami pośrednimi konkursu są:
 edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w komunikacji, na stoku,
podczas letnich wakacji,
 nagranie filmu edukacyjnego promującego bezpieczne zachowania na przykładzie
makiet w „Kolejkowie”. Zadaniem filmu będzie także promocja konkursu.

§ 2
Zasady udziału w Konkursie
5. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
6. Konkurs jest dedykowany dla dzieci w województwie dolnośląskim.
7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie pracy plastycznej – technika
artystyczna dowolna – na temat zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa powszechnego.
Praca plastyczna powinna w swej treści nawoływać do przestrzegania zasad
w zakresie prawidłowych postaw społecznych.
8. Tematem przewodnim kampanii jest uświadomienie odbiorcom, że właściwe
zachowania i postawy wpływają na bezpieczeństwo ogólne, w tym głównie dzieci.
9. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat prawidłowości zachowań
w przypadku zagrożeń – nad wodą, na stokach narciarskich, w miejscu zamieszkania
oraz w komunikacji publicznej.
10. Praca artystyczna powinna być opracowana jedynie w formatach A4 lub A3.
11. Za dostarczenie pracy na konkurs uważa się jej przesłanie do Wydziału Prewencji
KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław lub osobiste jej
dostarczenie.
12. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym,
że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a materiały w nich wykorzystane
nie będą naruszać własności intelektualnej w rozumieniu Ustawy o prawach
autorskich.
13. W opracowaniu pracy plastycznej może brać udział więcej niż jedna osoba, natomiast
nie wpływa to na wynik przyznania nagrody tylko dla jednej osoby.
14. Autor projektu jest zobowiązany do wypełniania oświadczenia, tj. Załącznika nr 1,
które należy dołączyć do pracy.
15. Praca plastyczna powinna być zaadresowana do ogółu społeczeństwa, w tym głównie
do innych dzieci i zawierać treści o charakterze prewencyjnym, w tym m.in.
a) ostrzeżenia jak właściwie zachowywać się na stokach narciarskich,
b) bezpieczne zachowania nad wodą i terenach przywodnych,
c) bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania,
d) bezpieczeństwo w komunikacji społecznej.
16. Forma wykonania pracy jest dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna, kolaż),
jednak wszystkie techniki będą poddawane ocenie, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
 Pomysłowość
 Treść i budowa przekazu
 Inwencja twórcza
 Dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.
17. Praca musi stanowić pracę autorską, która nie była nagradzana w innych konkursach.
18. Praca zostaje dopuszczona do konkursu pod warunkiem dołączenia do niej
pisemnego Oświadczenia (forma papierowa, *.jpg lub *.pdf) – którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3
Nagrody w Konkursie
19. Wśród nagród przewidziane są:
 Kaski narciarskie
 Maskotki Komisarza Lwa
 Wejściówki do „Kolejkowa”
 Drobne upominki
20. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z pozwoleniem do dysponowania
wysłanym materiałem do celów dydaktycznych, reklamowych i edukacyjnych przez
Polską Policję. W imieniu osób małoletnich takie pozwolenie winno być wypełnione
przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

§ 4
Termin i miejsce nadesłania prac
21. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2022 i trwa do końca maja 2022 r.
22. W terminie do 3 czerwca 2022 roku komisja powołana przez Organizatora
w składzie: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, Ekspert
ds. Profilaktyki Społecznej KWP we Wrocławiu, Specjalista ds. Profilaktyki
Społecznej KWP we Wrocławiu oraz dwóch przedstawicieli firmy „Kolejkowo”
dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.
23. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2022 roku.
24. Wyniki nagrodzonych będą opublikowane na stronie internetowej KWP
we Wrocławiu oraz Kolejkowo.pl.
25. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu
oraz Kolejkowo.pl.

Data dodania: 2022-04-15 12:25:24
Data edycji: 2022-04-15 12:47:11
Ilość wyświetleń: 47
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej