Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

KSZTAŁCENIE

KSZTAŁCENIE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach

jest placówką zdiagnozowaną na wysokim poziomie dydaktycznym, stwarzającą każdemu uczniowi szansę rozwoju i umożliwiająca osiągnięcie sukcesu.

 

1.      Program nauczania

Program nauczania będzie tak dobrany, aby zapewniał:

 • wszechstronny rozwój ucznia uwzględniający funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • kształcenie kreatywnej postawy wobec kultury swojego narodu,
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce,
 • kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 • przygotowanie ucznia do rozumienia procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i na świecie.
2.      Organizacja procesu kształcenia

Procesy dydaktyczne będą organizowane w oparciu o współpracę między nauczycielami, rodzicami i dyrekcją szkoły. Sukcesywnie będziemy przeprowadzać badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizować i wdrażać wnioski wypływające z analizy diagnoz i egzaminów zewnętrznych. Uczniom i rodzicom będą regularnie dostarczane informacje na temat przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów. Dodatkowo będziemy promować osiągnięcia uczniów i szkoły.

3.      Przebieg procesu kształcenia

Przebieg procesu kształcenia będzie się opierał na:

 • stosowaniu różnorodnych metod motywowania ucznia,
 • stosowaniu nowoczesnych metod nauczania,
 • wprowadzaniu innowacji i eksperymentów edukacyjnych,
 • rozwijaniu kompetencji informatycznych,
 • stosowaniu pracy projektowej i włączaniu w nią uczniów,
 • organizowaniu wycieczek edukacyjnych i innych,
 • stwarzaniu warunków do organizacji innowacji i eksperymentów edukacyjnych,
 • wspieraniu uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • stwarzaniu warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz konkursów,
 • stałym monitorowaniu realizacji podstawy programowej,
 • analizie i weryfikacji szkolnych programów nauczania,
 • dostosowaniu treści programowych do możliwości i potrzeb uczniów,
 • przejawianie inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć,
 • mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach,
 • indywidualnym podejściu do nauczania i ucznia,
 • formułowaniu i wdrażaniu wniosków z analizy osiągnięć uczniów,
 • wskazywaniu metod i sposobów uczenia się,
 • promowaniu czytelnictwa,
 • wdrażaniu nauki j. angielskiego już w oddziałach przedszkolnych,
 • systematycznym kontrolowaniu osiągnięć uczniów poprzez sprawdziany wewnątrzszkolne,
 • wspieraniu rozwoju dziecka młodszego.
4.      Efekty kształcenia

Zamierzonymi efektami kształcenia będą:

 • osiąganie przez uczniów bardzo dobrych wyników w konkursach i zawodach sportowych,
 • uczestniczenie przez znaczną część uczniów w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 • przyrost wiedzy i umiejętności uczniów widoczny w wynikach sprawdzianów wewnątrzszkolnych.
5.      Równość szans

Szkoła będzie zapewniała wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania,
 • organizowanie zajęć przedmiotowych wyrównujących braki uczniów słabszych,
 • dbanie o właściwą adaptację dziecka młodszego, obejmując je szczególnym wsparciem ze strony nauczycieli i specjalistów,
 • objęcie wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi przez psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej.
Data dodania: 2020-01-01 18:20:58
Data edycji: 2020-09-14 19:09:09
Ilość wyświetleń: 798
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej